OFFICINA ZOÉ

2 June • MKC Kino Frosina, 20:00

CINZIA MARZO vocal
SILVIA GALLONE vocal, tambourin, tammorra
LAMBERTO PROBO vocal, tambourin, tammorra
DONATELLO PISANELLO accordeon
GIORGIO DOVERI violin
LUIGI PANICO guitar

Во Саленто, кој се наоѓа приближно таму каде што треба да бидат „врвките на италијанската чизма“, традициите се негуваат со голема гордост. Како една од најзначајните културни експресии во регионот е „пицика“ или „пицика тарантата“, народен танц и музички стил кои што се спојуваат во едно. Officina Zoé веќе неколку години се меѓу главните чувари на „пициката”. Нивните настапи во живо провоцираат искуство на транс. Долгите интензивни и повторувачки вокални делници, заедно со силните, огнени и бесни перкусии и вртоглавата хармоника експлодираат во бесконечен танц. Групата не опстојува само во својата прекрасна „изолација”. Таа е постојано отворена за соработка и со другите култури, како на пример турскиот мулти-инструменталист Мерџан Деде, пејачот од Мали Мамани Кеита и Баба Сисоко. Уште од 1993 година Officina Zoé е најпознатата група која ја изведува традиционалната музика од регионот на Саленто, онаа на своите предци, со ритми кои се возбудливи, терапевтски и забавни, силни елементи на повторното музичко раѓање на целата Јужна Италија. Покрај Европа, Officina Zoé имаат настапувано во САД, Австралија, Кореја, Јапонија, Аргентина, Мароко, Индија.

Down in Salento, located approximately where the laces would be on Italy’s “boot”, a great pride in protecting tradition is taken. One of the region’s most treasured cultural expressions is “pizzica” (or “pizzica tarantata”), the folk dance and musical style that come joined as one. Officina Zoé are among pizzica’s chief custodians for many years now. Their live performances provoke trance-like experiences, the long, drawn-out passages of intense vocals suddenly exploding into a flash fire of furious percussion and dizzying accordion. But this is also a group not tending to exist merely in splendid isolation. They also sought collaborations from elsewhere, like the Turkish multi-instrumentalist Mercan Dede, the Malian singer Mamani Keita or Baba Sissoko. Since 1993 Officina Zoé is the best known group that performs the musical traditions of the Salento area, its ancestral rhythms: exciting and touching, therapeutic and hilarious, strong elements in the musical rebirth of the whole of Southern Italy. The band has not only national but international experience as well, with concerts in Europe, USA, Australia, Korea, Japan, Argentina, Morocco, India.

www.officinazoe.com